Privatlivspolitik

Foreningen Kvinder i Life Science Danmark (WiLD) behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Når du besøger vores hjemmeside www.womeninlifescience.dk og oplyser dine persondata, når du tilmelder dig til vores arrangementer eller kontakter os via vores hovedmail info@womeninlifescience.dk, accepterer du samtidig vores persondatapolitik. WiLD tilstræber sig at være transparente i forhold til indsamling og anvendelse af persondata, og i den forbindelse har du adgang, indsigt og kontrol over dine egne data.

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig
Foreningen ”Kvinder i Life Science Danmark” (WiLD) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
“Kvinder i Life Science Danmark” (WiLD)
c/o Eir Ventures Danmark
Havnegade 39
1058 København K

CVR-nr.: 43518615

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@womeninlifescience.dk.

Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler følgende personoplysninger:

 • Fra vores medlemmer indsamler vi almindelige personoplysninger i forbindelse med indmeldelsen i foreningen, dvs. registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, e-mailadresse, link til personens LinkedIn profil og virksomhedsnavn, hvor medlemmet arbejder.
 • Vi indsamler også persondata fra e-mails sendt til vores hovedmail med formålet om den gode dialog med medlemmer og ikke-medlemmer om foreningens formål og aktiviteter.
 • Vi indsamler personoplysninger bl.a. via de oplysninger du selv har givet os ved registrering eller deltagelse i medlemsarrangementer, netværk og mentorforløb.

Formål med behandling af dine personoplysninger og legitim interesse
Som udgangspunkt behandler vi kun personoplysninger ud fra berettigede (legitime) interesser og på baggrund af interesseafvejningsreglen.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er:

 • Almindelige medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og bogføring
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Som led i foreningens medlemsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af arrangementer, netværksmøder og mentorforløb
 • Administration af din relation til os
 • For ikke-medlemmer: svar på henvendelser, information om foreningen, invitation til og deltagelse i arrangementer og mentorforløb
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke, jf. ovenfor. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af personoplysninger
Personhenførbare oplysninger gives kun til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne levere den service eller aktivitet som den registrerede har tilmeldt sig, og oplysningerne vil af tredjepart alene blive brugt til det konkrete formål.

WiLD er en forening, som har til formål at fremme opbygning af netværk mellem kvinder i Life Science industrien. I forbindelse med afholdelse af WiLDs arrangementer og netværksmøder kan derfor dit navn, stilling og virksomhed fremgå på deltagerlister, som udleveres til tredjemand. Tredjemand vil i dette tilfælde være andre deltagere og undervisere/foredragsholdere ved samme aktivitet.

Brug af situationsbilleder fra arrangementer
WiLD bruger løbende billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter i digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier fra arrangementer og videndeler og informerer om arrangementer og aktiviteter.

WiLD offentliggør kun situationsbilleder, der er taget i foreningen og afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen. Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning. Ønsker en deltager et offentliggjort billede fjernet, hvor vedkommende er på, kan der rettes henvendelse til WiLD, og billedet fjernes fra internettet i det omfang det er muligt.

Brug af andre billeder end almindelige situationsbilleder fra foreningens arrangementer og aktiviteter vil kræve samtykke af de afbildede personer, som vil indhentes i forbindelse med den konkrete situation.

Profilering og automatiserede afgørelser
Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Opbevaring og sletning af data
WiLD opbevarer data på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi gemmer dine personlige oplysninger med begrænset adgang og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores medlemsoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

Dine data kan kun tilgås af medlemmerne af WiLD’s bestyrelse samt samarbejdspartnere, som hjælper foreningen med administration og IT hosting. Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.

Indsigt og rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Du har ret til at få oplyst, hvilke informationer WiLD opbevarer om dig.
 • Hvis oplysningerne er misvisende, har du ret til at få dem korrigeret.
 • Du ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt disse oplysninger ikke længere er relevante.
 • Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger betyder det også, at vi ikke kan opkræve kontingent, og konsekvensen kan derfor være, at du ikke længere være medlem af WiLD.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.